Next »
« Previous

fixed saving plan


यस बचत योजना अन्र्तगत न्यूनतम  रु १०,००० मा खाता  खोल्न  सकिनेछ ।  उक्त खातामा जम्मा भएको रकम  निश्चित  अवधिको लागि   हुनेछ । यस अन्र्तगत निम्न अनुसार  ब्याज  निर्धारण गरिएको छ । 

अवधि व्याजदर ( प्रतिशत) 

  ३ महिना               ९

  ६ महिना               १०

  १ वर्ष              ११.५

  २ वर्ष              १३

 

  ३ वर्ष              १४ 

 


Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook