Next »
« Previous

Shikshapremi Special Saving


 शिक्षाप्रेमी विषेश बचत(Shikshapremi Special Saving) 
यो खातामा रु १०० मा खाता खोल्न सकिनेछ । यस खातामा रु ५०० भएपछि चेकबुक प्रदान गरिनेछ । यस खातामा न्यूनतम मौज्दात रु १०,००० भएमा दैनिक  ८.५ प्रतिशतकमा दरले ब्याज प्रदान गरिनेछ । यस खाताबाट चाहेको समयमा रकम राख्न र झिक्न सकिनेछ । 
 


Message From Chairman

[Read More]

Visit Us On Facebook